Betingelser for deltagelse i TEK-Energy kurser

GENERELT

Logoready

TEK-Energy, Skovkildeparken 8, 8660 Skanderborg, nedenfor kaldet TEK, er en vejledende kursusvirksomhed, indenfor elinstallationsbranchen.

TEK leverer kurser til virksomheder og uddannelsesinstitutioner, der skal dimensionere og dokumentere elektriske lavspændingsinstallationer i overensstemmelse med gældende regler og standarder i Danmark.

I tilfælde, hvor undervisningsmateriale fra TEK, inkluderer brugen af licenseret tredjeparts software/materiale, gælder også tredjeparts licensbetingelser for brug af sådan software/materiale.

DANSK STANDARD

Fonden Dansk Standard ejer rettighederne til standarder i Danmark, hvilket betyder at personer eller virksomheder, der anvender standarder eller bearbejdede uddrag af standarder, skal have erhvervet lovlig adgang hos fonden Dansk Standard, til da standarder der anvendes.

Betingelser for deltagelse på et TEK kursus

Virksomheder der køber zoom adgang til et TEK kursus, erklærer at adgangen til kurset er købt med det formål, at få vejledning i brugen og tolkning af deres egen udgave af DS-håndbog 183, samt andre relevante standarder, købt gennem fonden Dansk Standard.

TEK-Energy har derfor rollen som ekstern underviser i virksomheden, når virksomhedens medarbejdere deltager på et TEK kursus.

Virksomheder der køber zoom adgang til et TEK kursus, erklærer at adgangen til Alle medarbejdere i virksomheden, der modtager et zoomlink til et TEK kursus, skal have adgang til den seneste udgave af DS-håndbog 183, samt andre relevante standarder, enten i hardcopy eller på standard distribute.

OPHAVSRET

Al ophavsret til kursusmateriale ejes af TEK-Energy.

Læs mere her: Retsinformation

Kursusmateriale må kun anvendes internt i en virksomhed, dog må materialet ikke anvendes til afholdelse af kurser.

Kursusmateriale udleveret til en uddannelsesinstitution må ikke anvendes som undervisningsmateriale af andre end TEK-Energy, medmindre andet er aftalt.

Kursusmateriale må ikke videresendes i hverken trykt eller elektronisk form.

KURSUS AFTALE

For at modtage et kursuslink, eller påbegynde et kursus, skal TEK have modtaget betaling for kurset, eller have modtaget en accepteret ordrebekræftelse.

Kursus materialet er ikke indeholdt i kursusprisen, ønsker en virksomhed at modtaget et bearbejdet eksemplar af kursusmaterielet, skal der betales separat for dette.

Kursusbeskrivelsen indeholder en liste, over de standarder fra fonden Dansk standard, som kursusdeltagerne skal have adgang til, ved deltagelse i kurset.

Betingelser for køb af kursusmateriale fra TEK:

  • Prisen for materialet aftales iht. Mængde og uddybning der ønskes

Købt kursusmateriale må ikke:

  • Videregives, udlejes eller på anden måde udleveres til andre.
  • Kopieres helt eller delvist, til efteruddannelse, kursus og lign. Uden tilladelse fra TEK.
  • Anvendes til rådgivning, træning eller kursusaktiviteter, uden at få godkendelse til dette fra TEK.
  • Bevidst videregives til personer på virksomheden, der ikke har lovlig adgang til DS-håndbog 183, eller andre relevante standarder.

Ved online undervisning accepteres det ikke, at undervisningen optages under nogen form, uden at der er lavet en specificeret aftale omkring dette.

ANSVAR OG DECHARGE

TEK sikrer, at kursus indhold og kursusmateriale, er i overensstemmelse med gældende bekendtgørelser og standarder for elektriske installationer og elektrisk lavspændingsmateriel, såsom Bek. Nr. 1082 og DS-håndbog 183, samt andre relevante regler.

TEK er ikke ansvarlig overfor virksomheden der har deltaget på TEK kurser, hvad angår den praktiske brug af kursusindhold eller købt kursusmateriale.

Brugen af viden fra kurser, samt købt kursusmateriale, skal udelukkende være baseret på et professionelt skøn fra relevante faglige ansvarlige i virksomheden der har deltaget på TEK kurser.

TEK er ikke ansvarlig for tab, som Kursusdeltageren, kursusdeltagerens virksomhed eller tredjeparter måtte lide, som følge af:

Enhver fejl i kursusmaterielet, eller følgeskader af enhver art, der opstår ved forkert praktisk anvendelse af kursernes faglige indhold, eller manglende professionel brug.

MISBRUG

I tilfælde, hvor kursusdeltagere i væsentlig grad overtræder vilkårene i kursusaftalen, forbeholder TEK sig muligheden for at indgive sagen til voldgift.

Væsentlige overtrædelser inkluderer for eksempel:

  • Overførsel af TEK kursusmateriale til tredjeparter uden at skriftligt samtykke er indhentet fra TEK.
  • Anvendelse af TEK kursusmateriale til kurser.
  • Brug af TEK-kursus materiale i ubehandlet form i trykte eller elektroniske instruktioner af nogen art.
  • Deltagelse i TEK-kursus, uden at virksomhed, eller deltagere har lovlig adgang til standarder fra fonden Dansk standard, som anvist i kursus beskrivelsen.

TVISTER

Tvister som følge af denne aftale afgøres endeligt ved voldgift.

Dansk lov finder anvendelse på aftalen.

Voldgiftssagen finder sted i Aarhus. Det Danske sprog skal bruges i procedure.

De Danske regler for forenklet voldgift finder anvendelse, medmindre voldgiftsretten bestemmer at sagens sværhedsgrad betyder, at en normal voldgiftsprocedure skal gennemføres.

I sidstnævnte tilfælde skal det bestemmes, om voldgiftsretten skal bestå af en eller tre voldgiftsmænd.

Voldgift, der kræves med henvisning til denne voldgiftsklausul, er dækket af hemmeligholdelse.

Fortrolighed omfatter alle oplysninger, der fremkommer under sagen, såvel som beslutninger eller voldgiftskendelse afsagt i forbindelse med sagen.

Oplysninger omfattet af fortrolighed må på ingen måde videregives til tredjemand uden den anden parts skriftlige samtykke.

PRISLISTE

Priser for TEK-kurser, fremgår under kursusbeskrivelsen for hver enkelt kursus, eller iht. Fremsendt tilbud.

Vi bruger nødvendige cookies for at hjemmesiden kan fungere optimalt.